Van onderzoek tot toepassing in de praktijk Eva Lantsoght, Yuguang Yang, Max Hendriks - 21 december 2022

Om de vele bestaande betonnen bruggen - die de komende tijd het einde van hun beoogde levensduur bereiken - te beoordelen, is het belangrijk een aanpak met verschillende niveaus van beoordelen te gebruiken. Waar een handberekening niet volstaat, kunnen geavanceerde modellen, meetgegevens, belastingproeven, monitoren, inzichten van laboratoriumproeven, of een combinatie van deze technieken worden gebruikt. De keuze hiervoor hangt af van de openstaande vragen met betrekking tot het gedrag en/of de capaciteit van de brug, alsook van de kosten-batenanalyse van de beoordelingsmethode.

In het kort
Het beoordelen van bestaande betonnen bruggen wordt steeds relevanter en verschilt in aanpak van het maken van een ontwerpberekening.
In de fib Model Code 2010 worden voor de dwarskracht- en ponscapaciteit verschillende niveaus (I t/m IV) van benadering voorgeschreven. Eenzelfde aanpak kan worden gebruikt voor het beoordelen van bestaande betonnen bruggen.
Op basis van experimenteel onderzoek zijn de voorbije jaren verschillende nieuwe modellen ontwikkeld die een nauwkeurigere inschatting geven van de capaciteit van een betonconstructie.
Om een betere inschatting van het gedrag en de capaciteit van een brug te krijgen, kunnen niet-lineaire eindige-elementenmodellen worden gebruikt.
Wanneer de conditie van het beton en de wapening moeten worden ingeschat, kunnen bijkomende inspectietechnieken worden ingezet.
Om het gedrag van een brug te bepalen, kunnen een diagnostische belastingproef en een proefbelasting uitkomst bieden.
Voor bestaande bruggen kan monitoren nodig zijn wanneer progressieve degradatie optreedt.
Voor het beoordelen van bestaande bruggen worden vaak combinaties van methoden gebruikt.
De verschillende methoden zijn in het verleden met succes toegepast op bestaande constructies.

meer informatie en uitgebreid artikel