Cover sept22

sept 01 

’nieuwe’ Nieuwe Amstelbrug’

Gert Jan Luijendijk i.s.m. Jos Dijkman

Allereerst wordt bericht van de bouw van de Nieuwe Amstelbrug in eind 19e eeuw, niet zozeer vanuit de technische maar meer vanuit de besluitvormige kant beschreven van de tot standkoming van de brug in 1870.
De Nieuwe Amstelbrug is in de jaren 80 van de vorige eeuw vernieuwd. De basculekelder en zijn funderingen zijn vervangen, evenals de bascule met bewegingswerk,en al het natuursteen..
Kunstenares Jos Dijkman heeft van nabij het herstel geschetst en geschilderd, wat uitgebreid aan bod komt in dit artikel.

 sept 02  

Afstudeeronderzoek Duurzame en circulaire Rottumerbrug

Riemer de Boer

Tegenwoordig hebben de begrippen duurzaamheid en circulariteit een hoge prioriteit in vele sectoren. Het tegengaan van verdere klimaatverandering vraagt om een mondiale inzet.
In het kader van het Meerjaren Programma Kunstwerken van de provincie Fryslân en de voorgeschreven NEN 8700/8701 is de Rottumerbrug rekenkundig beoordeeld op constructieve veiligheid
Uit de resultaten van de herberekening door de provincie blijkt dat beide dekken van de aanbruggen voldoen op nieuwbouwniveau.
De mate waarin de materialen in de huidige constructie geschikt zijn voor hergebruik in een nieuwe situatie is afhankelijk van meerdere factoren.
In dit onderzoek is objectief antwoord gegeven op de volgende centrale onderzoeksvraag: ‘’Wat is de meerwaarde op het gebied van duurzaamheid en circulariteit in het hergebruik van secundaire materialen in de renovatie van de Rottumerbrug?’’

 sept 03  

De Spijkerbrug

Michel Bakker

In de serie ‘Bruggen in de Kunst’ ditmaal de Spijkerbrug, een Middelburgse stadsbrug. Beeldend en kleurrijk geschilderd door de Zeeuwse kunstenaar Kees Huijsen.

 sept 04

Ontwerpen in samenspel met de natuur - Bruggen als storytelling

Simone Drost

Het is zo belangrijk dat de mens weer ‘bruggen bouwt’ naar en voor de natuur om zo bij te dragen aan de creatie van een gebalanceerde samenleving. Maar hoe kan een kunstwerk als een brug daar aan bijdragen?
Op initiatief van omwonenden, Stichting Vrienden van het Singelpark, is een groot aantal aanwezige gefragmenteerde parkjes en stukken groen langs de Singel in Leiden tot één doorlopend Singelpark van meer dan 6 km lang gemaakt met tussen de stukken groen; een zestal fiets+voetbruggen.
Onze ambitie was om met de parkbruggen een goed herkenbare en verleidelijke Singelparkroute te ontwerpen die zichtbaar alle losse stukken groen zou gaan verbinden. Daarnaast wilden we, in samenwerking met de omwonenden, de bruggen ook ontwerpen als nieuwe openbare ruimten die een extra beleving zouden meegeven.
Een belangrijke pijler in het concept van de parkbruggen is dat de Hortus Botanicus, onderdeel van de route door het park, als ‘story-teller’ naar het park is geëxporteerd. Naast het idee om met de nieuwe parkbruggen aspecten uit de botanische natuur ‘op de kaart’ te zetten’, was het ook unieke kans om op een laagdrempelige manier, haast vergeten planten uit de Hortus Botanicus zichtbaar te maken voor vele Leidenaren en andere bezoekers van het Singelpark
Daarnaast is in Hoofddorp op een andere wijze het thema ‘natuur’ geïntegreerd in de twaalf bruggen in het nieuw aan te leggen bedrijventerrein ‘de President’ in de Haarlemmermeer polder, waarbij de mogelijkheid is onderzocht om verblijfsruimten op de bruggen te creëren door functies toe te voegen. Deze zouden kunnen bestaan uit een element als een bankje, een klok, een wachthuisje e.d..

 sept 05

Digital Twin | De brug tussen de fysieke en virtuele wereld

Joep Paulissen, TNO

Een ‘Digital Twin’ of ‘Digitale Tweeling’, is tegenwoordig een veelgehoord en populair begrip. Ook in de bruggensector. Mijn voorstel is om de veelzijdigheid van het begrip juist te omarmen. En met elkaar te kijken hoe we de vele kennis en initiatieven die er al zijn, bij elkaar kunnen brengen. Om zo tot optimale ontwikkeling en benutting voor de uitdagingen op het gebied van bruggen te komen.
De vraag is of en hoe lang onze bruggen nog geschikt zijn om de toegenomen mobiliteits- en transportvraag op een veilige en toekomstbestendige manier af te wikkelen.
De visie van TNO is dat hiervoor een beter geborgde, meer integrale en geüniformeerde, digitale informatievoorziening gedurende de levenscyclus van bruggen noodzakelijk is.
Realisatie van een dergelijke verandering is een uitdaging op zich voor de sector. Technisch inhoudelijk maar ook organisatorisch. Dus vandaar mijn stelling: “in de 21e eeuw gaat het ons ook lukken om een netwerk van Digital Twins aan te leggen”.

 sept 06

Alphen ad Rijn vervangt stalen bruggen ‘onder Wkb’

De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen.
De gemeente Alphen ad Rijn besloot achttien fiets+voetgangersbruggen te vervangen volgens één bruggenstandaard. De kwaliteitsborgingsopdracht past uitstekend in de civiele wereld, aangezien Rijkswaterstaat al sinds jaar en dag private kwaliteitsborging inschakelt voor controle van bruggen en civiele werken in gevolgklasse 2 en 3.
Allereerst zijn de berekeningen en de ontwerpen van de bruggen in dit proefproject getoetst. De Wkb schrijft voor dat de kwaliteitsborger de risicobeoordeling en het borgingplan vaststelt.
Voor de aannemer geldt dat hij de beheersmaatregelen uit het borgingsplan volgt, gecontroleerd door de kwaliteitsborger.
De gemeente Alphen a/d Rijn schakelde een projectleider in voor dit proefproject. Het artikel sluit af met nuttige tips voor Gemeenten t.a.v. het beleid bij het realiseren van de Wkb.

sept 07

Bouw gestart van Engels langste spoorwegbrug

Een lanceerbalk van 700 ton is begonnen met het werk aan het eerste en langste brug van de HS2 hogesnelheidslijn: De Colne Valleybrug.
Het HSL-project is bedoeld om de spoorverbindingen tussen Londen, Birmingham en het noorden te verbeteren, de economie op een hoger plan te brengen en een CO2-arm alternatief te bieden voor auto- en vliegreizen.
Er zijn in totaal duizend brugsegmenten nodig, ter plaatse vervaardigd in een speciaal gebouwde, tijdelijke fabriek, dicht bij het noordelijke landhoofd.
Zesenvijftig brugmoten met een massa van elk ongeveer 370 ton worden gebouwd langs de Colne Valley voor de liggers, waarbij de lanceerbalk van de ene pijler naar de andere gaat en de brugsegmenten gaandeweg worden geïnstalleerd
De 100 m lange prefab elementenfabriek, waar de brugsegmenten worden vervaardigd, zal op het hoogtepunt van de bouw wekelijks zo'n 12 segmenten storten met behulp van een 'match-casting'-techniek
Het ontwerp van de Colne Valleybrug is geïnspireerd op het springen van een steen die over het water wordt gegooid, met een reeks overspanningen, sommige tot 80 meter lang, die de spoorlijn ongeveer 10 meter boven het oppervlak van de meren, de rivier de Colne en het Grand Union Canal voert.